Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 3 - Nguyễn Tiến Dũng

Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu chung, phân tích môi trường marketing vĩ mô, phân tích môi trường ngành và đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.