Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.4 trình bày các nội dung sau: truyền thông đóng vai trò then chốt trong marketing, những thách thức và cơ hội của truyền thông dịch vụ, đặt ra các mục tiêu cụ thể cho truyền thông marketing, hỗn hợp truyền thông marketing,...