Bài giảng Marketing dịch vụ - ThS. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing dịch vụ giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về dịch vụ trong marketing. Bài giảng gồm có 3 chương. Chương 1: Khái quát chung dịch vụ Marketing, chương 2: Nghiên cứu đặc điểm của dịch vụ và chương 3: Marketing mix dịch vụ. Để nắm rõ hơn nội dung bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.