Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 2: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của ngân hàng thương mại

Chương 2 - Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lựa chọn thị trường mục tiêu của NHTM, định vị trên thị trường mục tiêu của NHTM, công cụ phát triển chiến lược của ngân hàng, hành vi mua của các khách hàng trên thị trường mục tiêu của NHTM.