Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 4: Các quyết định về xúc tiến thương mại của ngân hàng thương mại

Chương 4 - Các quyết định về xúc tiến thương mại của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về xúc tiến thương mại của ngân hàng thương mại, các công cụ xúc tiến thương mại của ngân hàng thương mại.