Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - Đánh giá thời cơ marketing quốc tế

Chương 4 - Đánh giá thời cơ marketing quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Khái quát về đánh giá thời cơ marketing quốc tế, đánh giá thời cơ xâm nhập thị trường, đánh giá thời cơ hiện trạng thị trường.