Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - Quản trị marketing định giá trên thị trường quốc tế

Chương 7 - Quản trị marketing định giá trên thị trường quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá trên thị trường quốc tế, chiến lược và qui trình định giá trên thị trường quốc tế, các vấn đề quản trị định giá trên thị trường quốc tế.