Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - Quản trị marketing phân phối trên thị trường quốc tế

Chương 8 - Quản trị marketing phân phối trên thị trường quốc tế. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau đây: Khái quát về marketing phân phối trên thị trường quốc tế, quá trình phân phối xuất khẩu, quản trị kênh phân phối của công ty kinh doanh quốc tế, các vấn đề về quản trị marketing phân phối trên thị trường quốc tế.