Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 14 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

Mục tiêu của bài giảng là phân tích được các yếu tố môi trường tác động đến chiến lược truyền thông như thế nào, biết được các phương tiện truyền thông, so sánh được thuận lợi và bất lợi của các phương tiện truyền thông, biết được chiến lược quảng cáo sáng tạo, biết được quản trị truyền thông đa quốc gia.