Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Mục tiêu tuần 15 "Thực hiện chương trình marketing quốc tế" nhằm giúp các bạn biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing.