Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 6 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Sau khi học xong tuần này người học có thể biết được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thâm nhập thị trường thế giới, phân tích được các hình thức thâm nhập thị trường quốc tế, phân tích được các thuận lợi và khó khăn của từng chiến lược thâm nhập thị trường.