Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 7 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Mục tiêu chính của tuần 7 nhằm giúp các bạn mô tả và hiểu được phương thức thâm nhập thị trường bằng trung gian và phân bậc, thảo luận thuận lợi và bất lợi của các phương thức này, khám phá những cách khác nhau để quản lý liên doanh/liên minh chiến lược.