Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 9 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

Bài giảng giúp người học phân biệt được các chiến lược marketing toàn cầu, phân khúc được thị trường quốc tế, xác định được các chiến lược định vị sản phẩm của sản phẩm trên thị trường quốc tế, biết được phương pháp định vị quốc tế. Mời các bạn cùng thâm khảo.