Bài giảng Marketing thương mại - Chương 10: Công nghệ marketing giao tiếp - quảng cáo trong kinh doanh thương mại

Chương 10 – Công nghệ marketing giao tiếp - quảng cáo trong kinh doanh thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Yêu cầu và nguyên tắc công nghệ marketing giao tiếp - quảng cáo thương mại, hệ thống và phương tiện quảng cáo thương mại, công nghệ marketing quảng cáo thương mại, quản trị điều hành công nghệ marketing giao tiếp - quảng cáo của các doanh nghiệp thương mại.