Bài giảng Marketing thương mại - Chương 11: Kế hoạch hóa, tổ chức và kiểm tra marketing của công ty thương mại

Chương 11 - Kế hoạch hóa, tổ chức và kiểm tra marketing của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Kế hoạch hóa marketing của công ty thương mại, tổ chức marketing và lực lượng bán của công ty thương mại, kiểm soát marketing của công ty thương mại.