Bài giảng Marketing thương mại - Chương 2: Marketing mục tiêu và các loại hình marketing chiến lược của công ty thương mại

Chương 2 - Marketing mục tiêu và các loại hình marketing chiến lược của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Marketing mục tiêu của công ty thương mại, Dự báo nhu cầu và bán hàng của công ty thương mại, Lựa chọn loại hình marketing chiến lược của công ty thương mại.