Bài giảng Marketing thương mại - Chương 3: Các quyết định marketing mặt hàng kinh doanh của công ty thương mại

Chương 3 - Các quyết định marketing mặt hàng kinh doanh của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Cơ sở lý thuyết của marketing mặt hàng kinh doanh thương mại, nội dung và quy trình các quyết định marketing mặt hàng kinh doanh của công ty thương mại, quản trị marketing mặt hàng thương mại mới theo chu kỳ sống.