Bài giảng Marketing thương mại - Chương 7: Công nghệ marketing bán hàng trong thương mại bán lẻ

Chương 7 - Công nghệ marketing bán hàng trong thương mại bán lẻ. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Khái niệm và đặc điểm marketing-mix của doanh nghiệp thương mại bán lẻ, công nghệ bán hàng trong đơn vị doanh nghiệp thương mại bán lẻ, Công nghệ dịch vụ của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ.