Bài giảng Marketing thương mại - Chương 9: Công nghệ marketing phân phối - vận động vật lý trong kinh doanh thương mại

Chương 9 – Công nghệ marketing phân phối - vận động vật lý trong kinh doanh thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Khái niệm và bản chất phân phối - vận động vật lý của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa trong phân phối - vận động vật lý của kênh, dự trữ hàng hóa trong phân phối-vận động vật lý, điều hành phân phối-vận động vật lý hàng hóa trên kênh.