Bài giảng Mô hình định giá tài sản vốn (Học kỳ xuân 2016) - Trần thị Quế Giang

Đa dạng hóa rủi ro; mô hình định giá tài sản vốn; thiết lập danh mục đầu tư tối ưu; đường thị trường vốn là những nội dung chính mà "Bài giảng Mô hình định giá tài sản vốn (Học kỳ xuân 2016)" hướng đến trình bày.