Bài giảng môn học Phân tích hiệu quả kinh doanh: Phần 1 - ThS. Lê Xuân Thủy

Bài giảng môn học Phân tích hiệu quả kinh doanh: Phần 1 gồm 3 chương. Nội dung phần này trình bày tổng quan về phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, giới thiệu về tài liệu sử dụng trong phân tích, phân tích tình hình doanh thu và chi phí.