Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 8 - GV. Lê Thị Khánh Phương

Chương 8 Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Quan hệ giữa ngân hàng thương mại và Công ty chứng khoán, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, định giá chứng khoán.