Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 4: Tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại

Nội dung chương 4 gồm có nguồn hàng và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh thương mại, nội dung của nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, các hình thức tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại,...Mời các bạn tham khảo!