Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 6: Bán hàng và quản trị bán hàng

Bài giảng Nghiệp vụ thương mại TS. Nguyễn Hoài Anh chương 6 bán hàng và quản trị bán hàng, dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh đang học bộ môn quản trị tham khảo!