Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 3 - Trần Hồng Hải

Chương 3 trình bày những kiến thức về hành vi khách hàng (Customer behaviours). Mục tiêu của chương 3 gồm: Giới thiệu tổng quan về hành vi mua của khách hàng, mục tiêu nghiên cứu hành vi mua của khách hàng, hành vi mua của người tiêu dùng, hành vi mua của khách hàng tổ chức.