Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền

Chương 3 trình bày những nội dung: Nguyên tắc hạch toán; mô hình hóa hoạt động thu, chi tiền mặt; mô hình hóa hoạt động thu, chi tiền gửi; thực hành trên phần mềm kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo.