Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 1 và 2 - Nguyễn Xuân Thành

Bài giảng Phân tích tài chính (2016) - Bài 1, 2 trình bày về công cụ tài chính và thị trường tài chính. Nội dung trong bài này mô tả hệ thống tài chính, trong đó giới thiệu công cụ tài chính, thị trường tài chính, tổ chức tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính theo các khái niệm chuẩn quốc tế và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.