Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 8 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 8 cung cấp kiên thức về mô hình CAPM. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giả định của mô hình CAPM, ý nghĩa của các giả định, lý thuyết danh mục đầu tư, cân bằng thị trường, đường thị trường vốn (Capital Market Line - CML), giá thị trường của rủi ro (Market Price of Risk), từ lý thuyết danh mục đầu tư đến mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model - CAPM). Mời các bạn tham khảo.