Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán

Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán trình bày khái niệm và quy trình kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, chức năng và nhiệm vụ của kế toán, sản phẩm kế toán, đối tượng kế toán.