Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương V: Kế toán tài sản cố định

Nội dung chương V - Kế toán tài sản cố định trình bày khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định, phương pháp kế toán tài sản cố định. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.