Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương VII: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nội dung chương này trình bày phương pháp kế toán chi phí sản xuất, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.