Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về Quản trị bán hàng, giám đốc bán hàng, nhân viên bán hàng, nắm được cách thức xây dựng và quản trị đội ngũ bán hàng.