Bài giảng Quản trị các loại tiệc: Phần 1

Bài giảng Quản trị các loại tiệc do ThS. Đỗ Thiện Dụng biên soạn. Phần 1 của tập bài giảng này giới thiệu tổng quan về dịch vụ tiệc: khái niệm về tiệc, loại ích của loại hình kinh doanh tiệc, trách nhiệm phục vụ tiệc, các yếu tố quyết định bữa tiệc, các loại hình tổ chức tiệc, các sự kiện tổ chức tiệc; Đồng thời hướng dẫn việc lên kế hoạch để tổ chức một bữa tiệc như: lập kế hoạch, nội dung, đàm phán ký hợp đồng, dự toán ngân sách, kế hoạch lựa chọn địa điểm, cơ sở vật chất, trang trí, thực đơn và loại hình phục vụ, kế hoạch nhân sự bữa tiệc và kế hoạch phục vụ tiệc. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.