Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Trang Thành Lập

Chương 3 của bài giảng cung cấp cho người học các nội dung về môi trường của quản trị như: Khái niệm môi trường, các yếu tố môi trường, phân tích swot. Mời các bạn cùng tham khảo.