Bài giảng Quản trị Marketing - ĐH Tài chính Marketing

Bài giảng Quản trị Marketing trình bày các nội dung về nền kinh tế mới, khái niệm Marketing, định nghĩa quản trị Marketing; phân tích cơ hội thị trường, nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược tiếp thị, hoạch định chương trình Marketing Mix, tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực Marketing.