Bài giảng Quản trị marketing: Mở đầu - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quản trị Marketing: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.