Bài giảng Quản trị ngân hàng: Bài 1 - PGS. TS Trương Quang Thông

Bài 1 Tổ chức và cấu trúc của ngân hàng trong bài giảng Quản trị ngân hàng nhằm giải thích ngân hàng là gì?, ngân hàng và các qui chế đặc thù dành cho ngân hàng, cách phân lọai ngân hàng theo truyền thống, phân loại ngân hàng theo hình thức sở hữu.