Bài giảng Quản trị nguồn ngân lực (Nâng cao): Chương 2 - PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên

Chương 2 "Hoạch định và tuyển dụng nhân lực" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hoạch định chiến lược nhân lực, xác định nguồn tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tuyển chọn nhân lực,...