Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TSKH. Phạm Đức Chính

Sau khi học xong chương 7 Đánh giá hiệu suất công việc nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực sinh viên có kiến thức về hệ thống đánh giá, tiến trình đánh giá, phương pháp đánh giá, nguyên tắc đánh giá, sai lầm trong thực tế khi đánh giá năng suất công việc.