Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 11 Quản trị tiền công và tiền lương do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: ý nghĩa của quản trị tiền công, tiền lương, xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp,...