Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 19 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao Chương 19 với các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý chương trình an toàn sức khỏe, các yếu tố nguy hại đến sức khỏe và các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và hậu quả của nó, các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động trong doanh nghiệp