Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 8 - ThS. Võ Hữu Khánh

Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 8: Quản trị rủi ro nguồn nhân lực" bao gồm các nội dung: Giới thiệu, mối nguy hiểm đối với nguồn nhân lực, thuyên chuyển lao động, đánh giá rủi ro nguồn nhân lực của một tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.