Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 9 - ThS. Võ Hữu Khánh

Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 9: Tài trợ tổn thất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tác động của bảo hiểm đối với giá trị vốn cổ phần, phân tích bảo hiểm trước tổn thất, bảo hiểm và chi phí vốn, ứng dụng kỹ thuật hoạch định ngân quỹ vốn trong QTRR.