Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

Mục tiêu chính của chương 8 Điều độ sản xuất nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về thực chất của điều độ sản xuất, các hoạt động của điều độ sản xuất, các yếu cầu của điều độ sản xuất. Các phương pháp điều độ sản xuất.