Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 10 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Bài 10 Phân tích và quản lý rủi ro tài chính nhằm trình bày về các loại rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá. Phân tích nguồn gốc phát sinh, cách thức quản lý rủi ro.