Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2.6 - ThS. Lê Trung Hiếu

Học xong chương này người học có thể trình bày về các loại tài sản được giao dịch trên thị trường tài chính cũng như đặc điểm, cách thức, định giá, giao dịch của từng loại công cụ tài chính.