Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Tài chính công: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý thu thuế, quản lý thu lệ phí và phí thuộc ngân sách nhà nước, quản lý các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.