Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, bản chất - chức năng của tài chính doanh nghiệp, tổ chức tài chính doanh nghiệp, vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.