Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 4 gồm có: Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.