Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày trong chương 5: Doanh thu trong doanh nghiệp, các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp, lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.